Super? SuperDrob!

25.10.2016

SuperDrob S.A. z Karczewa sponsoruje Szkołę Pod Żaglami już od kilku lat. Firma, działająca od 1993 roku i zatrudniająca ponad 2000 pracowników, znajduje się w czołówce eksporterów mięsa drobiowego w Polsce – jej produkty kupić można m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Chinach, Irlandii.

Na rynku krajowym – wg Portalu Spożywczego – SuperDrob S.A. zajmuje 11. miejsce w rankingu „650 Zakładów Mięsnych w Polsce”. Z wyróżnień i nagród otrzymanych przez SuperDrob wspomnimy o czterech:
  • Diamenty Forbesa (2015) – przyznawane najbardziej dynamicznym firmom polskim przez wywiadownię gospodarczą Bisnode Polska w porozumieniu z redakcją miesięcznika Forbes; ocena przedsiębiorstwa łączy tu metodę majątkową i dochodową, uwzględniając wyniki finansowe, wartość majątku i potencjał firmy;
  • Biały Listek CSR Polityka (2013 i 2016) – przyzna­wany przez tygodnik Polityka wspólnie z firmą dorad­czą Deloitte najbar­dziej zaanga­żo­wanym i odpo­wie­dzial­nym społecz­nie firmom za budo­wanie przej­rzys­tych relacji handlowych, wspie­ranie roz­wo­ju lokal­nych społecz­ności, wdra­ża­nie stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa i jakości produk­tów oraz obni­żanie nega­tyw­nego wpływu na śro­do­wisko natu­ralne (CSR jest skrótem angiel­skiego ter­minu Corporate Social Res­pon­si­bi­lity – społeczna odpo­wie­dzial­ność biznesu);
  • Filantrop Roku (2015) – w konkursie „Woje­wódz­two Łódzkie Przyjazne Rodzinie”;
  • Outstanding Corporate Philantropist (2015) w konkursie Respon­sible Busi­ness Awards.
 
Prezesem zarządu jest César Lipka, absolwent University of Missouri, który odpowiada za całość Grupy Kapita­łowej i rozwija doro­bek swego ojca – Henryka, założyciela firmy. Sprawami związanymi ze Szkołą Pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego zajmuje się Ryszard Stębelski.
 
 
Po rejsie, wdzięczni za pomoc i wsparcie, za pośrednictwem Randy Ombach – menadżera ds. PR – przeka­za­liśmy firmie SuperDrob S.A. jeden z pucha­rów zdoby­tych przez Pogorię i załogę Szkoły Pod Żaglami podczas czar­no­mor­skich regat wiel­kich żagl­ow­ców SCF Black Sea Tall Ships Regatta 2016  oraz pamiątkowe zdjęcie z podpisami wszystkich uczestników SzPŻ.
 
 
fot. Kazimierz Robak

 


wstecz

  • GŁÓWNI PARTNERZY POLSKO-ROSYJSKIEJ SZKOŁY POD ŻAGLAMI:
  • WSPIERAJĄ NAS:

     

  • PATRONUJĄ NAM:
  • PATRONAT EDUKACYJNY:

Copyright © 2020 szkolapodzaglami.com.pl Projekt i wykonanie: artneo.pl